ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

 

Διαχείριση χαρτοφυλακίου (Portfolio Management) είναι μια τεχνική κατανομής χρημάτων σε διαφορετικες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων η βιομηχανικών τομέων η μετοχών ίδιας επενδυτικής κατηγορίας. Η Κατανομή “Περιουσιακών στοιχείων” (Asset Allocation) εμπίπτει στη τελευταία κατηγορία. 
Υπάρχουν πολλές στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου

Read more

GD Star Rating
loading...

ΕΠΙΛΟΓΉ ΜΕΤΟΧΏΝ

Ως καταγραφηκε αρχές του 2016.

1. Με βάση τα θεμελιώδη:

Επιλέγουμε μετοχές υψηλής εμπορευσιμότητας και με ικανοποιητικούς αριθμοδείκτες τόσο στο ΧΑΑ όσο και στις Διεθνείς Αγορές.

Επίσης αναζητούμε τον κλάδο που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επόμενο ανοδικό κύμα, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό

Read more

GD Star Rating
loading...

Στρατηγική

Investing Philosophy:

Οι θέσεις που λαμβάνουμε κυμαίνονται :

1. Από 98% Cash σε

2. σε 98% Long / Short ή &

3. σε 150% Long /Short (σε συγκεκριμένες περιόδους)

Σε βασικές γραμμές η Επενδυτική μας Στρατηγική βασίζεται….

Read more

GD Star Rating
loading...
Clef two-factor authentication